You are here:

Zlúčenie spoločnosti

Dňa 8.11.2017 nadobudla účinnosť novela Obchodného zákonníka a ďalších súvisiacich predpisov, ktorá značným spôsobom mení pravidlá pre zlúčenie, splynutie a rozdelenie obchodných spoločností. Novela Obchodného zákonníka rieši aj doplnenie Trestného zákona o úplne novú skutkovú podstatu trestného činu „nekalej likvidácie“.

Zlúčenie spoločností je legálnou formou zrušenia obchodnej spoločnosti, najmä v prípadoch kedy sa spájajú viaceré firmy do jednej, napríklad za účelom získania väčšieho podielu na trhu. Zlúčenia obchodných spoločností sú naďalej možné aj po zmene Obchodného zákonníka. Zavádzajú sa však nové povinnosti s cieľom zamedziť tzv. nepoctivým fúziám-zlúčeniam a zlepšiť ochranu práv veriteľov. V praxi sa totiž často tento legálny spôsob využíval aj na nepoctivé ukončenie podnikania zadĺžených spoločností. Týmto nepoctivým zlúčeniam by malo byť po zmene Obchodného zákonníka už koniec.

Oznamovacia povinnosť správcovi dane

Po novom musí každá zanikajúca spoločnosť zúčastnená na zlúčení vopred aspoň 60 dní pred dňom konania valného zhromaždenia, ktoré má rozhodnúť o schválení návrhu zmluvy o zlúčení, oznámiť správcovi dane zámer zlúčenia. Oznámenie musí obsahovať informáciu o tom, že bol vypracovaný návrh zmluvy o zlúčení.

Absenciou prijatej novely Obchodného zákonníka je skutočnosť, že zákon výslovne neustanovuje sankciu za porušenie tejto povinnosti, napr. vo forme neplatnosti zlúčenia alebo aspoň neúčinnosti zlúčenia voči správcovi dane. Týmto však nie je dotknutá všeobecná zodpovednosť za porušenie povinnosti.

Povinnosť vyhotoviť správu audítora

Medzi hlavné zmeny v oblasti zlúčení spoločností patrí aj zavedenie povinnosti dať vyhotoviť správu audítora, ktorá osvedčí, že ku dňu účinnosti zlúčenia hodnota záväzkov nástupníckej spoločnosti nepresahuje hodnotu jej majetku. Súčasťou správy audítora musí byť aj osvedčenie, že záväzky a pohľadávky zanikajúcej spoločnosti zodpovedajú ekonomickej skutočnosti. Správa audítora sa musí priložiť k návrhu na zápis na obchodný register. Po novom nie je možné zlúčiť napríklad zadĺženú spoločnosť s inou zadĺžnou prípadne nemajetnou spoločnosťou, kde by vo výsledku po zlúčení spoločností ostala len spoločnosť s väčšími záväzkami ako majetkom.

Faktický štatutárny orgán a rozšírenie zodpovednosti štatutára

Novela Obchodného zákonníka zaviedla aj inštitút faktického štatutárneho orgánu. Jedná sa o osobu, ktorá vykonáva pôsobnosť štatutárneho orgánu (napr. konateľa) bez toho, aby bola do tejto funkcie riadne vymenovaná alebo ustanovená. Môže ísť napríklad o osobu s generálnou plnoumocou, ktorá koná ako keby bola konateľom spoločnosti, aj napriek tomu, že oficiálne nie je do funkcie konateľa vymenovaná. Faktický konateľ má rovnakú zodpovednosť ako riadny štatutárny orgán.

Rozširuje sa aj zodpovednosť štatutárnych orgánov spoločnosti. Konateľ spoločnosti je povinný zdržať sa úkonov smerujúcich k zlúčeniu spoločnosti, ak možno predpokladať, že po zlúčení spoločností by zanikajúca spoločnosť mala mať viac záväzkov ako majetku, alebo že spoločnosť je v likvidácii, prípadne v konkurze… V prípade porušenia tejto povinnosti zodpovedá konateľ veriteľom za škodu, ktorú im porušením tejto povinnosti spôsobil.

Ďalšou novinkou pre konateľa je povninnosť poskytovať súčinnosť s niektorým štátnym orgánom , napr. súdy, správca dane, Sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, a to aj po zániku funkcie štatutárneho orgánu.

Lehota na zápis do obchodného registra je stanovená do 30 dní od schválenia zmluvy o zlúčení.

Kontakt

Pondelok – Piatok:
9:00 – 16:00

Tel: +421 949 611 750
E-mail: info@tice.sk

Kancelária:

TICE s.r.o.
Mostná 13, 949 01, Nitra
bývalá Ferenitka,
1. poschodie,
hlavná budova

Fakturačné údaje:

TICE s.r.o.
Mostná 13, 949 01 Nitra

IČO: 46 196 081
DIČ: 2023278037
Reg.: OS Nitra Vložka č. 35730/N