You are here:

Konečný užívateľ výhod

Parlament schválil návrh zákona, ktorým sa novelizuje zákon o legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Hlavným cieľom tejto novely je transpozícia smernice EU, ktorá má za cieľ zamedziť využívaniu finančného systému na pranie špinavých peňazí.

Účinnosť novely je od 1.11.2018. Od tohto dátumu sa teda neumožňuje založiť spoločnosť bez zápisu údajov o konečných užívateľov výhod spoločnosti. Každá spoločnosť, ktorá vznikla do 31.10.2018 má povinnosť doplniť tieto údaje do konca roku 2019.

Právnické osoby (podnikatelia) budú musieť do obchodného registra zapisovať údaje o svojom konečnom užívateľovi výhod, a to konkrétne:

  • pri fyzickej osobe – meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, pohlavie, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod.
  • fyzickej osobe – podnikateľa aj zistenie adresy miesta podnikania, identifikačného čísla, ak bolo pridelené, označenia úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je tento podnikateľ zapísaný, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie
  • pri právnickej osobe – názov, adresa sídla, identifikačné číslo, označenia úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je právnická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, a identifikácia fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby
    Údaje o konečných užívateľoch výhod však nebudú zverejňované a nebude potrebné ich obchodnému registru preukazovať žiadnymi dokladmi.

Konečným užívateľom výhod v zmysle zákona je osoba, ktorá:

  • má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, alebo
  • má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
  • ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
  • má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti;

Konečný užívateľ výhod bude registrovaný paralelne vo viacerých registroch, ktoré budú evidovať údaje – napr. obchodný register, register partnerov verejného sektora, register nadácii a i.

Z príslušných registrov budú údaje o konečnom užívateľovi výhod prenesené do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, ktorý vedie Štatistický úrad SR. Štatistický úrad SR bude údaje o konečných užívateľoch výhod ďalej poskytovať vymedzeným orgánom verejnej moci (napr. finančnej polícií, súdom, Ministerstvu financií SR, Národnej banke Slovenska a i.), a tiež povinným osobám (napr. bankám, podnikateľom).

Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra len za 50€

Kontakt

Pondelok – Piatok:
9:00 – 16:00

Tel: +421 949 611 750
E-mail: info@tice.sk

Kancelária:

TICE s.r.o.
Mostná 13, 949 01, Nitra
bývalá Ferenitka,
1. poschodie,
hlavná budova

Fakturačné údaje:

TICE s.r.o.
Mostná 13, 949 01 Nitra

IČO: 46 196 081
DIČ: 2023278037
Reg.: OS Nitra Vložka č. 35730/N