You are here:

Založenie k.s.

Komanditná spoločnosť je založenou právnickou osobou za účelom podnikania. V komanditnej spoločnosti sa združujú dva druhy spoločníkov – komplementárov a komanditistov.

Komplementári ručia za záväzky komanditnej spoločnosti celým svojím majetkom Komanditisti ručia za záväzky komanditnej spoločnosti len do výšky svojho nesplateného vkladu. Riadiť a zastupovať komanditnú spoločnosť môžu iba komplementári, ktorí majú vyšší podiel na zisku spoločnosti.

Komanditnú spoločnosť môžu založiť minimálne dve osoby – jeden komanditista a jeden komplementár (môže to byť tak fyzická ako právnická osoba). Zakladá sa spoločenskou zmluvou podpísanou spoločníkmi, podpisy musia byť úradne overené. A vzniká zápisom do Obchodného registra SR. Obchodné meno spoločnosti musí obsahovať označenie “komanditná spoločnosť”, postačí však aj skratka “kom. spol.” alebo “k. s.”.

Založenie komanditnej spoločnosti trvá cca 12 – 14 pracovných dní.

Kontakt

Pondelok – Piatok:
9:00 – 16:00

Tel: +421 949 611 750
E-mail: info@tice.sk

Kancelária:

TICE s.r.o.
Mostná 13, 949 01, Nitra
bývalá Ferenitka,
1. poschodie,
hlavná budova

Fakturačné údaje:

TICE s.r.o.
Mostná 13, 949 01 Nitra

IČO: 46 196 081
DIČ: 2023278037
Reg.: OS Nitra Vložka č. 35730/N