You are here:

Založenie a.s.

Akciová spoločnosť

Naša spoločnosť ponúka kompletné riešenie založenia akciovej spoločnosti. Z dôvodu náročného vybavovania pri jej založení, ktoré si vyžaduje znalosť právnych predpisov a legislatívy, Vám umožníme založiť akciovú spoločnosť bez zaťaženia a zdĺhavého vybavovania potrebných dokumentov na úradoch. Založenie akciovej spoločnosti trvá cca. 25 pracovných dní. Spoločnosť vzniká dňom zápisu do obchodného registra.

AKCIA – Založenie a.s. “ALL INCLUSIVE” – 1199 EUR

Osoby menované do pozícií v zakladanej akciovej spoločnosti sa musia len dostaviť na nami dohodnuté stretnutie k notárovi, kde bude spísaná notárska zápisnica potrebná k založeniu spoločnosti.

V cene založenia a.s. je zahrnuté:

  • odborné poradenstvo počas celého procesu založenia a.s.,
  • vypracovanie všetkých dokumentov k založeniu spoločnosti,
  • vybavenie oprávnenia na činnosti akciovej spoločnosti, ktoré spadajú pod voľné živnosti (remeselné a viazané živnosti, ako aj oprávnenie na výkon činnosti podľa osobitných predpisov – dohodou),
  • vypracovanie a podanie návrhu na zápis akciovej spoločnosti do obchodného registra,
  • úhrada súdneho poplatku za zápis akciovej spoločnosti do obchodného registra (v našej cene je zahrnutý poplatok za zápis spoločnosti do OR),
  • registrácia spoločnosti na daňovom úrade pre daň z príjmu právnických osôb

Vaše ďalšie výdavky budú jedine:

Poplatky za vydanie živnostenských listov:

  • 0 EUR za každú voľnú živnosť;
  • 11 € za každú viazanú alebo remeselnú živnosť
  • Poplatky u notára za spísanie notárskej zápisnice – (od 150€ pri základnom imaní 25.000 €)

Charakteristika akciovej spoločnosti

V akciovej spoločnosti môže byť jediným zakladateľom iba právnická osoba. Teda nie je možné, aby akciovú spoločnosť založila jedna fyzická osoba. Inak môže akciovú spoločnosť založiť viacero zakladateľov bez ohľadu na ich právnu podstatu. Ak akciovú spoločnosť zakladá jeden zakladateľ, urobí tak prostredníctvom zakladateľskej listiny.

V prípade viacerých zakladateľov sa uzatvára zakladateľská zmluva. Zakladateľská listina/zmluva musí byť spísaná formou notárskej zápisnice. Jej súčasťou musí byť návrh stanov zakladajúcej akciovej spoločnosti. Hodnota základného imania akciovej spoločnosti je určená na minimálne 25.000€.

Založenie akciovej spoločnosti možno uskutočniť bez výzvy na upisovanie akcií, a to v prípade, ak sa osoby, ktoré zakladajú akciovú spoločnosť dohodnú, že splatia celé základné imanie aspoň v minimálnej výške, alebo s výzvou na upisovanie akcií, v prípade, ak zakladatelia nesplatia celé základné imanie, ale zabezpečia vytvorenie základného imania od tretích osôb.

Všetky požiadavky na založenie s.r.o. a bližšie informácie, práva povinnosti akcionárov, členov predstavenstva a členov dozornej rady môžete nájsť v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Kontakt

Pondelok – Piatok:
9:00 – 16:00

Tel: +421 949 611 750
E-mail: info@tice.sk

Kancelária:

TICE s.r.o.
Mostná 13, 949 01, Nitra
bývalá Ferenitka,
1. poschodie,
hlavná budova

Fakturačné údaje:

TICE s.r.o.
Mostná 13, 949 01 Nitra

IČO: 46 196 081
DIČ: 2023278037
Reg.: OS Nitra Vložka č. 35730/N