You are here:

Podmienky ochrany osobných údajov

 1. Odoslaním kontaktného formuláru, alebo uvedením svojej emailovej adresy pre získanie konkrétnych informácií užívateľ potvrdzuje, že je oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov, že vyjadruje svoj súhlas s ich znením, a že ich v celom rozsahu akceptuje.
 2. Poskytovateľ spracúva osobné údaje objednávateľa podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: “ Nariadenie ”). Poskytovateľ sa zaväzuje zapracovávať osobné údaje v súlade s právnymi predpismi, najmä Nariadením.
 3. Osobnými údajmi sú akékoľvek údaje, na základe ktorých je dotknutá osoba identifikovaná alebo identifikovateľná.
 4. Pri objednávke alebo zasielaní informácií na základe emailu so súhlasom klienta sa vyžadujú osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie žiadosť alebo objednávky Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie objednávky užívateľa a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Užívateľom.
 5. Poskytovateľ ukladá osobné údaje dotknutej osoby po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom a užívateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 5 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
 6. Dotknutá osoba má právo požadovať od poskytovateľa prístup k svojim osobným údajom, opravu osobných údajov, prípadne obmedzenie spracovania. Taktiež má právo na výmaz osobných údajov, právo vzniesť námietku proti spracovaniu a právo na prenesenie údajov. Dotknutá osoba má taktiež právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, keď sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.
 7. Dotknutá osoba nemá povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie osobných údajov je však nutná požiadavka na uzavretie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany poskytovateľa plniť.
 8. Záujemca o využívanie služieb prevádzkovateľa vyplnením kontaktného formulára súhlasí s použitím svojich osobných údajov na účely elektronického zasielania obchodných ponúk, reklamných materiálov, prieskumov trhu a priamych ponúk produktov zo strany poskytovateľa, a zároveň súhlas tento súhlas môže užívateľ kedykoľvek písomne odvolať na info@tice.sk.
 9. Poskytovateľ využíva v rámci zvyšovania kvality služieb, zberu anonymných dát a pre analytické účely vo svojej prezentácií takzvané súbory cookies. Používaním internetovej stránky poskytovateľa užívateľ súhlasí s použitím spomínanej technológie.
 10. Poskytovateľ týmto prehlasuje, že ochrana osobných údajov podlieha interným bezpečnostným predpisom poskytovateľa.
 11. Oprávnené osoby poskytovateľa(zamestnanci, štatutári), ktorí spracovávajú osobné údaje podľa týchto podmienok, sú povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch ako aj o bezpečnostných opatreniach prevádzkovateľa.
 12. Užívateľ súhlasí s týmito podmienkami odoslaním kontaktného formulára alebo zadania svojej emailovej adresy, na ktorú požaduje zaslať informácie. Týmto vyjadruje užívateľ, že si tieto podmienky prečítal, že s nimi vyjadruje svoj súhlas a že ich v celom rozsahu akceptuje.
 13. Poskytovateľ má právo tieto podmienky kedykoľvek zmeniť. Avšak je povinný bez zbytočného odkladu zverejniť novú podmienky na svojich internetových stránkach.
 14. Kontaktné údaje poskytovateľa: +421 949 611 750, info@tice.sk.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.5.2018.

Kontakt

Pondelok – Piatok:
9:00 – 16:00

Tel: +421 949 611 750
E-mail: info@tice.sk

Kancelária:

TICE s.r.o.
Mostná 13, 949 01, Nitra
bývalá Ferenitka,
1. poschodie,
hlavná budova

Fakturačné údaje:

TICE s.r.o.
Mostná 13, 949 01 Nitra

IČO: 46 196 081
DIČ: 2023278037
Reg.: OS Nitra Vložka č. 35730/N