Článok I.
Všeobecné ustanovenia
1. Pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) sa pod pojmom:
„Dodávateľ“ rozumie spoločnosť Tice Nitra s.r.o. so sídlom na adrese Mostná 13, 949 01, Nitra, IČO
47 030 747, zapísaná v OR Okresného súdu Nitra I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 35718/N,
„Internetová stránka“ alebo „aplikácia“ rozumie internetová stránka www.tice.sk prípadne iná
internetová stránka (stránky), ktorá je s vedomím Dodávateľa presmerovaná na obsah stránky
www.tice.sk, a ktorej je Dodávateľ prevádzkovateľom, „Služby“ alebo „Služba“ rozumejú produkty al.
služby, ktoré sú na Internetovej stránke a pri ktorých je odkaz na VOP, „Objednávateľ“ rozumie
fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objedná Služby prostredníctvom elektronickej komunikácie s
Dodávateľom (napr. prostredníctvom Internetovej stránky alebo emailom), osobne u Dodávateľa,
telefonicky, alebo iným preukázateľným spôsobom, výhradne za účelom podnikania.
2. Tieto VOP upravujú práva a povinnosti Dodávateľa a Objednávateľa pri poskytnutí Služieb
objednaných prostredníctvom elektronickej komunikácie s Dodávateľom (napr. prostredníctvom
Internetovej stránky alebo emailom), osobne u Dodávateľa, telefonicky, alebo iným preukázateľným
spôsobom a sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi Dodávateľom a Objednávateľom
v súvislosti s poskytovaním Služieb (ďalej len „Zmluva o poskytnutí Služby“), ak nie je v týchto VOP
uvedené alebo s Objednávateľom individuálne dohodnuté inak. Tieto VOP sa nevzťahujú na službu
„virtuálne sídlo“.
3. Univerzálne vzory dokumentov používané v súvislosti s poskytovanými Službami (článok II. týchto
VOP) vypracovala Advokátska kancelária Mgr. Tomáš Hôra, advokát zapísaný v SAK pod registračným
č. 7066, so sídlom na adrese Trieda KVP 1, 040 23 Košice, IČO: 424 08 288, DIČ: 1078431497, e-mail
info@akhora.sk, web: www.akhora.sk.
4. V spojitosti so Službami (Článok II. týchto VOP) predstavuje Internetová stránka len platformu
(technické riešenie, resp. aplikáciu), na základe ktorej dochádza k elektronickému spracovaniu
vstupných údajov dodaných Objednávateľom do vzorových dokumentov (vygenerovanie), ktoré sú
vypracované advokátskou kanceláriou uvedenou v článku I. ods. 3 týchto VOP.

Článok II.
Služby
1. Obsahom Služieb poskytovaných Dodávateľom sú administratívne služby, ktoré spočívajú najmä v
korektúrach textov a elektronickom spracovaní údajov dodaných Objednávateľom do univerzálnych
vzorov dokumentov (vygenerovanie), skenovanie dokumentov, preposielanie dokumentácie
súvisiacej so Službou a poskytovanie všeobecných informácii o podnikaní v Slovenskej republike a o
kontaktoch na subjekty, ktoré sú príslušné vo veciach podnikania.

2. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, obsahom Služieb nie je poskytovanie právnych služieb
podľa osobitných predpisov (napr. podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších
predpisov) a poskytovanie informácii nemá charakter právneho poradenstva, informácie majú iba
všeobecný charakter a sú z verejne prístupných zdrojov. Univerzálne vzory dokumentov vypracovala
advokátska kancelária uvedená v článku I. ods. 3 týchto VOP.
3. V prípade, ak sa v súvislosti s poskytovanými Službami používa pojem „založenie s.r.o.“, „zmeny v
s.r.o.“, „zrušenie s.r.o.“ a pod., je potrebné tieto pojmy vykladať ako administratívne a elektronické
služby súvisiace so založením s.r.o., zmenou v s.r.o., zrušením s.r.o. a pod.

Článok III.
Objednávka Služieb a uzavretie Zmluvy o poskytnutí Služby
1. Vyplnením objednávkového alebo kontaktného formulára na Internetovej stránke sa Objednávateľ
a Dodávateľ ešte ničím nezaväzujú.
2. Zmluva o poskytnutí Služby medzi Objednávateľom a Dodávateľom sa uzatvára vyjadrením súhlasu
Objednávateľa s týmito VOP, za podmienky, že Objednávateľ uhradí celú cenu za Službu podľa
Dodávateľom zaslaných platobných informácii v súlade s článkom III. ods. 4. týchto VOP. Súhlas s VOP
môže Objednávateľ udeliť elektronickou formou v online formulári na Internetovej stránke alebo na
základe elektronickej (e-mailovej), telefonickej alebo osobnej Všeobecné obchodné podmienky
komunikácie medzi Objednávateľom a Dodávateľom. Za najneskorší moment súhlasu s týmto VOP je
úhrada platby Objednávateľom podľa Dodávateľom zaslaných platobných informácii v súlade s
článkom III. ods. 4. týchto VOP, ak nie je preukázaný skorší moment súhlasu.
3. Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť Službu v súlade s dodacími podmienkami uvedenými v týchto
VOP (článok IV.) po prijatí ceny za Službu.
4. Podkladom na uhradenie ceny za Službu je zálohová faktúra, faktúra alebo Dodávateľom
vygenerované nezameniteľné platobné informácie.
5. Ak Objednávateľ zistí nesúlad medzi tým, čo objednal a chcel objednať, má povinnosť o tejto
skutočnosti bezodkladne informovať Dodávateľa e-mailovou správou zaslanou na adresu
info@tice.sk.
6. V prípade pochybností o momente uzavretia Zmluvy o poskytnutí Služby sa vždy za najneskorší
moment uzavretia zmluvy považuje pripísanie ceny za Službu na účet Dodávateľa v súlade s
platobnými informáciami poskytnutými Objednávateľovi Dodávateľom.

Článok IV.
Platobné podmienky
1. Ceny Služieb sú uvedené na Internetovej stránke. Dodávateľ nie je platcom DPH.
2. Cena Služieb sa uhrádza vopred na základe zálohovej faktúry alebo vygenerovaných
nezameniteľných platobných informácii.

3. Po dodaní Služby Dodávateľ zašle Objednávateľovi daňový doklad (faktúru), v ktorom zúčtuje
platbu Objednávateľa. Objednávateľ týmto udeľuje súhlas so zaslaním elektronickej faktúry, ktorá sa
doručuje na e-mailovú adresu Objednávateľa poskytnutú Dodávateľovi pred poskytnutím služby.
4. Nakoľko Dodávateľ nie je platcom DPH cena sa vždy uvádza bez dane z pridanej hodnoty.
5. V prípade, že sa pri niektorej Službe vyskytne cena, ktorá je evidentne chybná (napr. cena 0 euro a
pod.), Dodávateľ nemá povinnosť poskytnúť Službu za chybnú cenu. V takomto prípade Dodávateľ
môže Objednávateľovi ponúknuť poskytnutie Služby za riadnu cenu. Ak Objednávateľ s riadnou
cenou nesúhlasí, môže od Zmluvy o poskytnutí Služby odstúpiť.
6. Dodávateľ si vyhradzuje právo jednostranne upraviť ceny Služieb, ktoré sú uverejnené na
Internetovej stránke s tým, že nové ceny Služieb sú platné dňom ich zverejnenia na Internetovej
stránke. Takáto úprava cien sa nevzťahuje na Služby, ktoré boli objednané pred zmenou.

Článok V.
Dodacie podmienky
1. Ak sa medzi účastníkmi nedohodlo inak, dodanie Služby prebieha elektronicky na e-mailovú adresu
Objednávateľa poskytnutú Dodávateľovi pred poskytnutím služby. E-mailová adresa Objednávateľa
musí byť spôsobilá na prijímanie súborov v „.doc“ a „.pdf“ formáte. Dodávateľ nezodpovedá za
škody, spôsobené nefunkčnosťou e-mailovej adresy Objednávateľa alebo jej nízkou kapacitou
prijímaných dát.
2. Lehotu na dodanie Služby Dodávateľ potvrdí Objednávateľovi v závislosti od zvolenej Služby e-
mailom. Dodacia lehota začína plynúť odo dňa doručenia kompletných a správnych údajov a
kompletných a správnych dokumentov. Táto lehota je odhadovanou lehotou, pretože v súvislosti s
poskytovanou Službou môžu nastať neočakávané skutočnosti, ktoré Dodávateľ nemôže vopred
ovplyvniť. Preto tieto lehoty nie sú pre Dodávateľa záväzné a Dodávateľ nemôže niesť nijakú
zodpovednosť za predĺženie lehoty dodania Služby.
3. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek po uzavretí Zmluvy o pokytnutí Služby priebežne sa
informovať o prebiehajúcom postupe pri poskytovaní Služby zaslaním e-mailovej správy, telefonicky
alebo osobne.
4. Objednávateľ je povinný poskytnúť Dodávateľovi potrebnú súčinnosť v súvislosti s dodaním Služby,
najmä:
i) v čase poskytovania služby denne kontrolovať zadanú e-mailovú adresu, ktorú Dodávateľovi
uviedol,
ii) udržiavať funkčné telefónne číslo, ktoré Dodávateľovi uviedol,
iii) potvrdiť Dodávateľovi doručenie e-mailových správ,
iv) ak sa vyžaduje podpis dokumentov, zaväzuje sa Objednávateľ podpísať dokumenty vlastnoručne,
alebo zaručeným elektronickým podpisom s časovou pečiatkou, prípadne obstarať ich podpis
oprávnenými osobami. Prípadné overovanie podpisov zabezpečuje Objednávateľ na vlastné náklady,

v) ak sa vyžaduje zaslanie dokumentov, zaväzuje sa Objednávateľ zaslať ich na svoje náklady poštou
na adresu Dodávateľa,
vi) preberať poštu zaslanú Dodávateľom, zasielanú na adresu Objednávateľa uvedenú v kontaktnom
formulári.
5. Dodávateľ je oprávnený poskytovať Služby aj prostredníctvom tretej osoby.
6. V prípade, ak sú v súvislosti s poskytovanými Službami používané univerzálne vzory dokumentov,
je Objednávateľ oprávnený, za podmienky zaplatenia celej ceny za Službu, používať univerzálne vzory
iba pre osobnú potrebu a na nekomerčné účely. Akékoľvek iné použitie alebo šírenie univerzálnych
vzorov si vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas Dodávateľa s takýmto použitím.
7. Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí, že v prípade, ak Objednávateľ má záujem o podanie
vygenerovaných listín na príslušný štátny orgán, predmetné podanie neuskutočňuje Dodávateľ, ale
Dodávateľ obstará túto službu u advokáta Mgr. Tomáš Hôra, zapísaného v SAK pod registračným
číslom 7066, IČO: 424 08 288, so sídlom Trieda KVP 1, Košice 04023, ktorý ju vykoná bezodplatne,
pričom cena za obstaranie je zahrnutá v cene služby. Objednávateľ sa kedykoľvek môže rozhodnúť, že
podanie vykoná sám, alebo prostredníctvom ním zvolenej tretej osoby.

Článok VI.
Doručovanie
1. Zásielky je možné doručovať akýmkoľvek spôsobom umožňujúcim prepravu a preukázateľné
doručenie zásielok a pokiaľ to ich povaha pripúšťa, aj prostredníctvom elektronickej pošty na e-
mailové adresy Dodávateľa a Objendávateľa.
2. Doručenie písomnosti poštou alebo kuriérom je účinné dňom jej prevzatia. Ak zásielka nebola na
pošte alebo kuriérom prevzatá, alebo jej prevzatie bolo adresátom odmietnuté, alebo sa zásielka z
iných dôvodov vrátila odosielateľovi ako nedoručená, zásielka sa považuje za doručenú tretí deň
nasledujúci po dni odoslania na prepravu.
3. Zásielky odosielané emailom sa považujú za doručené dňom odoslania na email.
4. V prípade, ak v súvislosti so Službou zaslal Objednávateľ Dodávateľovi akúkoľvek dokumentáciu, je
po poskytnutí Služby Dodávateľ povinný bezodkladne vrátiť dokumentáciu Objednávateľovi.
Dokumentácia sa doručuje prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu sídla spoločnosti alebo inú
adresu, ktorú Objednávateľ uprednostňuje a o nej upovedomil Dodávateľa. Pokiaľ sa zásielka vráti
späť ako nedoručená, náklady na opätovné zaslanie znáša Objednávateľ, pričom sa neprihliada na
dôvod nedoručenia zásielky.

Článok VII.
Zodpovednosť
1. Dodávateľ prostredníctvom Internetovej stránky ani vrámci poskytovaných Služieb neposkytuje
právne rady ani právne služby podľa osobitných predpisov a teda nemôžu byť za také považované.
Poskytovanie informácií nemá charakter právneho poradenstva, informácie majú iba všeobecný a
sumarizačný charakter a sú voľne dostupné z verejne prístupných zdrojov. V prípade záujmu

Objednávateľa o právne služby, Dodávateľ odporúča Objednávateľovi obrátiť sa na advokáta
zapísaného v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou prípadne na notára z
radov Notárskej komory Slovenskej republiky.
2. Napriek tomu, že sa Dodávateľ v maximálnej miere snaží o to, aby informácie, ktoré sú obsahom
Internetovej stránky boli presné, nepreberá akúkoľvek právnu zodpovednosť za akékoľvek
vyhlásenie, ktoré je na nich prezentované. Dodávateľ nenesie voči tretím stranám zodpovednosť za
priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií v súvislosti s poskytnutím
Služby alebo informácii uvedených na Internetovej stránke.
3. V prípade, ak sú v súvislosti s poskytovanými Službami (článok II. týchto VOP) používané
univerzálne vzory dokumentov, je poskytovateľom takýchto univerzálnych vzorov advokátska
kancelária uvedená v článku I. ods. 3 týchto VOP. Vzhľadom na svoj všeobecný charakter univerzálne
vzory nenahrádzajú komplexné právne poradenstvo poskytované advokátskymi kanceláriami.
Dodávateľ nezodpovedá za žiadnu škodu spôsobenú Objednávateľovi v súvislosti s používaním
vzorových dokumentov. Vzor dokumentu nie je prispôsobený osobitným požiadavkám konkrétneho
prípadu, ktorý môže v praxi nastať.
4. Dodávateľ upozorňuje, že informácie uvedené na Internetovej stránke môžu byť aktualizované bez
predchádzajúceho upozornenia a že je oprávnený meniť rozsah poskytovaných Služieb uvedených na
Internetovej stránke. Takáto zmena sa nevzťahuje na už doručené objednávky.
5. Dodávateľ nezopovedá za škodu spôsobenú Objednávateľovi najmä, nie však výlučne, ak
Objednávateľ:
i) uviedol Dodávateľovi nepravdivé alebo neúplné údaje, alebo
ii) neposkytol bezodkladne Dodávateľovi dostatočnú súčinnosť pri poskytovaní Služby, alebo
iii) akýmkoľvek spôsobom pozmenil obsah univerzálnych vzorov dokumentov, alebo
iv) neposkytol všetky potrebné dokumenty v potrebnom počte, forme alebo obsahu.
6. Dodávateľ nezodpovedá za prípadné chyby alebo nedodržanie lehôt spôsobené štátnymi orgánmi..
7. Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vírusy alebo iné napadnutia počítačového systému
alebo iných technických zariadení používateľov Internetovej stránky. Dodávateľ nezodpovedá za
škody ktoré boli spôsobené chybným pripojením na Internetovej stránke. Ochrana počítača, prípadne
údajov nachádzajúcich sa v počítači Objednávateľa zaťažuje Objednávateľa.
8. Objednávateľ zodpovedá za pravdivosť, správnosť a úplnosť identifikačných údajov a osobných
údajov, ktoré uvedie v súvislosti s poskytovanou Službou Dodávateľovi. V prípade, ak Objednávateľ
poskytne Dodávateľovi údaje tretej osoby, je povinný tak konať len na základe osobitného právneho
vzťahu s touto treťou osobou alebo je povinný zabezpečiť si predchádzajúci súhlas tejto tretej osoby
so zadaním jej identifikačných údajov alebo osobných údajov v súvislosti s poskytovaním Služby. Na
žiadosť Dodávateľa je Objednávateľ povinný preukázať právny základ poskytnutých údajov tretej
osoby.

Článok VIII.

Odstúpenie do Zmluvy o poskytnutí Služby
1. Ak nie je s klientom písomne dohodnuté alebo v týchto VOP uvedené inak, Objednávateľ je
oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí Služby bez uvedenia dôvodu, alebo z akéhokoľvek
dôvodu kedykoľvek po jej vzniku, a to zaplatením odstupného vo výške 30% z celkovej ceny Služby
(vrátane poplatkov). V prípade služby “Zmeny v s.r.o.”, „likvidácia s.r.o.”, „založenia občianskeho
združenia“,,je odstupné podľa predchádzajúcej vety vo výške 50% z celkovej ceny Služby (vrátane
poplatkov). Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí Služby po úhrade ceny za Službu zo strany
Objednávateľa, je Dodávateľ povinný vrátiť Objednávateľovi prijatú cenu zníženú o sumu
odstupného. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí Služby po úhrade správneho a/alebo
súdneho poplatku, Objednávateľ nemá nárok na vrátenie takéhoto správneho a/alebo súdneho
poplatku a Dodávateľ je povinný vrátiť Objednávateľovi prijatú cenu zníženú o sumu odstupného a o
sumu zaplatených poplatkov.
2. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí Služby alebo nepotvrdiť, alebo neprijať
objednávku v prípade, ak:
i) Objednávateľ uvedie nepravdivé alebo neúplné údaje, alebo sa ukážu ako nepravdivé alebo
neúplné iné údaje, ktoré poskytol Objednávateľ Dodávateľovi, alebo
ii) Objednávateľ neposkytol bezodkladne Dodávateľovi dostatočnú súčinnosť pri poskytovaní Služby,
alebo
iii) Dodávateľovi budú doručené akýmkoľvek spôsobom pozmenené vzorové dokumenty, alebo
iv) Objednávateľ neposkytol Dodávateľovi všetky potrebné dokumenty pre poskytnutie Služby
v potrebnom počte, forme alebo obsahu, alebo
v) nie sú splnené zákonom stanovené podmienky pre poskytnutie Služby, alebo
vi) Objednávateľ alebo tretie osoby, ktorých údaje Objednávateľ poskytol, nespĺňajú zákonné
podmienky na výkon funkcie, ktorú majú zastávať alebo
vii) na majetok spoločníkov alebo konateľov bol ukončený konkurz alebo návrh na konkurz bol
zamietnutý pre nedostatok majetku, alebo spoločníkom, konateľom alebo zodpovedným zástupcom
bol súdom alebo správnym orgánom uložený zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živností.
3. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí Služby zo strany Dodávateľa je Dodávateľ povinný
vrátiť Objednávateľovi prijatú cenu Služby zníženú o sumu hodnoty už poskytnutých služieb a
reálnych nákladov Dodávateľa a o sumu zaplateného správneho alebo súdneho poplatku, ak boli
zaplatené, spolu so všetkými písomnosťami, ktoré od Objednávateľa prijal.
4. V prípade, ak má Objednávateľ postavenie spotrebiteľa, dodanie Služby je poskytnutie služby,
ktorá sa začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na bezplatné odstúpenie od
zmluvy. Obsah Služby preto nie je možné bezplatne vrátiť v zákonnej lehote 14 pracovných dní od
zakúpenia ani po jej uplynutí.
5. Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí Služby sa musí uskutočniť písomne alebo elektronickou
formou zaslaním emailovej správy na známu emailovú adresu druhého účastníka. V prípade

odstúpenia elektronickou formou, je odstúpenie účinné dňom odoslania odstúpenia na emailovú
adresu druhého účastníka.

Článok IX.
Reklamácie
1. Objednávateľ je povinný upozorniť Dodávateľa emailom na info@tice.sk na nesúlad poskytovanej
Služby s tým, čo bolo predmetom jeho objednávky bezodkladne po tom, čo nesúlad zistí.
2. V prípade, ak Objednávateľ nie je spokojný s poskytnutou službou, môže poskytovateľovi podať
emailom na info@tice.sk alebo poštou na adresu sídla Dodávateľa reklamáciu, v ktorej uvedie dôvod
reklamácie. Reklamácie Dodávateľ vybavuje v pracovných dňoch od 9:00 hod do 16:00 hod a
spravidla do piatich (5) pracovných dní odo dňa prijatia reklamácie. Reklamácie vybavuje Dodávateľ v
súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.
3. Informácia o subjekte alternatívneho riešenia sporov pre Objednávateľa, ktorý má postavenie
spotrebiteľa: V prípade, že Objednávateľ, ktorý má postavenie spotrebiteľa (t. j. je fyzickou osobou,
ktorá pri uzatváraní a plnení tejto zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti,
zamestnania alebo povolania) nie je spokojný so spôsobom, ktorým Dodávateľ vybavil jeho
reklamáciu alebo sa domnieva, že Dodávateľ porušil jeho práva, Objednávateľ má právo obrátiť sa na
Dodávateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Dodávateľ na žiadosť Objednávateľa podľa predchádzajúcej
vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania
Objednávateľom, Objednávateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa
ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie
spotrebiteľských sporov s Dodávateľom je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná
oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom
Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke
http://www.mhsr.sk/); Objednávateľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho
riešenia sporov sa obráti. Objednávateľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie
svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na
webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Článok X.
Zhromažďovanie informácii o Objednávateľovi, ochrana osobných údajov
1. Objednávateľ uzavretím Zmluvy o poskytnutí Služby alebo odoslaním objednávky Služby
potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu, v akom ich poskytol Dodávateľovi sú presné a
pravdivé.
2. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

3. Dodávateľ spracúva osobné údaje Objednávateľa, spoločníkov, členov orgánov a iných osôb,
poskytnutých Objednávateľom v rozsahu nevyhnutnom k poskytnutiu Služby, ktorý zodpovedá
zákonným požiadavkám podľa platných a účinných všeobecne záväzných právnych predpisov k
poskytnutiu Služby. Pri objednávke Služby cez Internetovú stránku sa spracúva tiež: IP adresa a
súbory cookies.
4. Spracúvanie osobných údajov uvedených v ods. 3. tohto článku VOP sa vykonáva na nasledovnom
právnom základe: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Zmluvy o poskytnutí
Služby, ktorej zmluvnou stranou je Objednávateľ, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením
Zmluvy o poskytnutí Služby na základe žiadosti Objednávateľa v zmysle ustanovenia čl. 6 bod 1 písm.
b) GDPR. Pokiaľ Objednávateľ neposkytne osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu s
Dodávateľom a / alebo mu poskytnúť Služby z nej vyplývajúce.
5. Zároveň spracúvanie osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, prípadne obchodné
meno, IČO, sídlo Objednávateľa sa vykoná na nasledovnom právnom základe: spracúvanie osobných
údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti (napr. vedenie účtovníctva, vybavovanie
reklámácii) v zmysle ustanovenia čl. 6 bod 1 písm. c) GDPR.
6. Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných
údajov Dodávateľom a ich použitie na úkony spojené s objednanou a poskytovanou Službou, vrátane
neskoršej komunikácie s Objednávateľom (reklamácia, odstúpenie od zmluvy, riešenie prípadných
sporov a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu Dodávateľa, pre účely ponúkania Služieb,
zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e- mail, sms, telemarketing)
a na účtovné účely a to v rozsahu, v akom je to nevyhnutné pre daný účel. Objednávateľ nesie plnú
zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných
údajov.
7. Dodávateľ v súlade s ustanovením čl. 13 GDPR oznamuje Objednávateľovi ako dotknutej osobe
nasledovné informácie:
a) Identifikačné údaje Dodávateľa: TICE Nitra s.r.o. so sídlom na adrese Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO:
47 030 747, zapísaná v OR Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 35718/N, e-mail:
info@tice.sk, TEL: 0949 611 750;
b) Účel spracúvania osobných údajov je uvedený ods. 6. tohto článku VOP;
c) Právny základ spracúvania osobných údajov je uvedený v ods. 4. a 5. tohto článku VOP;
d) Zoznam osobných údajov je uvedený v ods. 3. a 5. tohto článku VOP;
e) Príjemcom osobných údajov môžu byť nasledovné osoby: orgány verejnej správy, poverený
sprostredkovateľ podľa ods. 10 tohto článku VOP, právny zástupcovia, advokát podľa čl. V. ods. 7
týchto VOP, osoba vykonávajúca IT servis/podporu a IT development, tretie osoby podľa ods. 11
tohto článku VOP a iné fyzické alebo právnické osoby v zmluvnom vzťahu s Dodávateľom,
prostredníctvom ktorých Dodávateľ poskytuje svoje Služby;

f) Dodávateľ uchováva osobné údaje po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi Dodávateľom a
Objednávateľom a dobu nevyhnutne potrebnú na uplatňovanie práv a plnenie povinností
Dodávateľa;
g) Objednávateľ má právo požadovať od Dodávateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa
dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo
právo na obmedzenie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo
na prenosnosť osobných údajov;
h) Objednávateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu
na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných
údajov podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov;
i) Poskytnutie osobných údajov uvedených v ods. 3. tohto článku VOP Objednávateľom je potrebné
pre uzavretie Zmluvy a poskytnutie Služby a poskytnutie osobných údajov v rozsahu uvedenom v ods.
5. tohto článku VOP je zákonnou požiadavkou.
8. Informácie o právach dotknutej osoby – Objednávateľa: Osoba poskytujúca osobné údaje
(dotknutá osoba – Objednávateľ) má v zmysle ustanovenia čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR nasledovné
práva
a) Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR: Dotknutá osoba má právo získať od
Dodávateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má
právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám uvedených v ods. 7. tohto článku VOP.
b) Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby
Dodávateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom
na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných
údajov.
c) Právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby
Dodávateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak dotknutá osoba
uplatnila právo na výmaz, ak:
i) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
ii) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva,
a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
iii) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody
na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel
priameho marketingu,
iv) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
v) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov,
osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
vi) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

d) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR: Dotknutá osoba má právo
na to, aby Dodávateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
i) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho
Dodávateľovi overiť správnosť osobných údajov,
ii) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov
a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
iii) Dodávateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich
dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
iv) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody
na strane Dodávateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. Dotknutú osobu, ktorej
spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Dodávateľ povinný informovať pred tým, ako bude
obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.
e) Na základe čl. 19 GDPR je Dodávateľ v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný
informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým Dodávateľ oznámil opravu osobných údajov,
vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.
f) Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR: Dotknutá osoba má právo získať osobné
údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Dodávateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a
strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.
g) Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR: Dotknutá osoba má právo
namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané
na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy
realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených
záujmov Dodávateľa alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach.
Dodávateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na
spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo
dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných
údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí
s priamym marketingom.
h) Na základe čl. 22 GDPR má dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie,
ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a
ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
i) Na základe čl. 34 GDPR má dotknutá osoba právo, aby jej Dodávateľ bez zbytočného odkladu
oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže
viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.
9. Poskytnutie informácií dotknutej osobe
a) Dodávateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13
GDPR a oznámenia podľa čl 15 až 22 a čl. 34 GDPR, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov.
Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej

podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Dodávateľ
poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Dodávateľ je pri
uplatňovaní práv podľa čl. 15 až 22 GDPR povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť.
b) Dodávateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa písm. a) tohto odseku tohto
článku VOP do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Dodávateľ v
odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a
to aj opakovane. Dodávateľ je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do
jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.
c) Informácie podľa písm. a) tohto odseku tohto článku VOP poskytuje Dodávateľ bezodplatne.
d) Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu
sa povahu, Dodávateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na
poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie
alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného
opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.
10. Spracovaním osobných údajov Objednávateľa môže Dodávateľ poveriť sprostredkovateľa, za
účelom poskytovania objednaných Služieb alebo v súvislosti s poskytovanými Službami, plnením
záväzkov Dodávateľa zo Zmluvy o poskytnutí Služby, plnenia zákonných povinností (napr. vedenie
účtovníctva) alebo na marketingové účely a to len v nevyhnutnom rozsahu.
11. Objednávateľ súhlasí s poskytnutím osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, obchodné
meno, IČO, e-mail a telefón tretím osobám za účelom získania informácii o tzv. biznis bonusoch, ktoré
sú uvedené na stránke https://www.tice.sk/biznis-bonusy. Tento súhlas môže Objednávateľ
kedykoľvek odvolať s okamžitou účinnosťou zaslaním správy na info@tice.sk.
12. Dodávateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje nad rozsah uvedený v ods. 3. a 5. tohto článku
VOP a ktorých spracúvanie nie je zlučiteľné s právnym základom uvedenom v ods. 4. a 5. tohto článku
VOP, len na základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého Objednávateľom dobrovoľne a na
vopred stanovený účel, rozsah a dobu. Objednávateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne
odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Dodávateľovi.
13. Za podmienky, že osobné údaje poskytnuté Objednávateľom sú osobnými údajmi zákazníkov
Objednávateľa, v tom prípade Dodávateľ vystupuje vo vzťahu k zákazníkom Objednávateľa v pozícii
Sprostredkovateľa podľa ustanovenia čl. 28 GDPR . Z tohto dôvodu sa Zmluva o poskytnutí Služby
medzi Dodávateľom a Objednávateľom riadi nasledovným:
a) Objednávateľ súhlasí s tým, aby Dodávateľ poveril spracovaním osobných údajov ďalšieho
sprostredkovateľa, v rozsahu v akom je to nevyhnuté na splnenie účelu poskytnutia osobných údajov
a plnenie záväzkov a uplatňovania práv Dodávateľa podľa tejto Zmluvy o poskytnutí Služby a zákona.
V tomto prípade je Dodávateľ povinný tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi v zmluve alebo inom
právnom úkone uložiť rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako sú ustanovené v
tejto Zmluve, pričom zodpovednosť voči Objednávateľovi nesie Dodávateľ, ak ďalší sprostredkovateľ
nesplní svoje povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov.
b) Dodávateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len pre účely poskytovania Služieb.

e) Dodávateľ spracúva osobné údaje po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi Dodávateľom
a Objednávateľom a dobu nevyhnutne potrebnú na plnenie práv a povinností Dodávateľa. Dodávateľ
spracúva osobné údaje v identickom rozsahu, v akom ich spracúva Objednávateľ.
f) Dotknutými osobami sú zákazníci Objednávateľa.
g) Dodávateľ je oprávnený vykonávať s osobnými údajmi iba spracovateľské operácie nevyhnutné na
splnenie účelu spracúvania, a to najmä: získavanie, zhromažďovanie, uchovávanie a likvidáciu.
h) Dodávateľ je povinný spracúvať osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu, aby bolo možné
dosiahnuť účel spracúvania a len v súlade s podmienkami tohto článku VOP, prípadne písomnými
pokynmi Objednávateľa.
i) Dodávateľ je povinný chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou,
zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred
akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.
j) Dodávateľ je povinný bezodkladne oznámiť Objednávateľovi, ak podľa názoru Dodávateľa
akýkoľvek pokyn udelený Objednávateľom porušuje zákon o ochrane osobných údajov, osobitný
predpis alebo medzinárodnú zmluvu, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktoré sa týkajú ochrany
osobných údajov.
k) Dodávateľ sa zaväzuje po skončení trvania Zmluvy, na základe rozhodnutia Objednávateľa vymazať
osobné údaje alebo vrátiť osobné údaje Objednávateľovi, ak osobitný predpis alebo medzinárodná
zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov.
Článok XI.
Záverečné ustanovenia
1. Dodávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto VOP zmeniť, doplniť alebo nahradiť novými
obchodnými podmienkami (ďalej len „zmeny VOP“). Zmeny VOP Dodávateľ zverejní na Internetovej
stránke spolu s určením ich platnosti a účinnosti alebo priamo zaslaním zmenených alebo nových
obchodných podmienok Objednávateľovi prostredníctvom emailovej správy. Ak Objednávateľ
nesúhlasí so zmenou VOP, je povinný písomne oznámiť Dodávateľovi, že zmeny VOP neprijíma, a to
najneskôr do dňa účinnosti zmien.
2. V prípade, ak Dodávateľ zaslal Objednávateľovi viacero obchodných podmienok platia tie
obchodné podmienky, ktoré boli Objednávateľovi zaslané ako posledné.
3. Všetky spory, ktoré vzniknú medzi zmluvnými stranami z právnych vzťahov na základe zmluvy
alebo súvisiacich zmlúv vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú zmluvné strany
riešiť prednostne formou dohody.
4. Obsah Internetovej stránky je chránený v súlade Autorským zákonom, ku ktorému majetkové
práva vykonáva
Dodávateľ.

5. Používateľ Internetovej stránky používaním Internetovej stránky alebo zaslaním elektronickej
objednávky z Internetovej stránky (Objednávateľ) vyhlasuje, že sa s týmito VOP oboznámil,
porozumel ich obsahu a súhlasí s týmito VOP v celom rozsahu a bez výhrad.
6. Vzťahy Objednávateľa a Dodávateľa sa riadia príslušnou zmluvou, uzatvorenou medzi
Objednávateľom a Dodávateľom, obchodnými podmienkami pre príslušný produkt (ak boli
Dodávateľom vydané), týmito VOP (ak v nich nie je uvedené inak) a všeobecne záväznými právnymi
predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a to v uvedenom poradí.
7. Právne vzťahy medzi Dodávateľom a Objednávateľom sa riadia slovenským právom. Vzťahy medzi
Objednávateľom a Dodávateľom, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sú upravené príslušnými
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákonom č. 22/2004 Z. z. o
elektronickom obchode.
8. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99, Bratislava 27, resp.
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 1567/9, 949 01 Nitra
9. Kontaktné údaje Dodávateľa: TICE Nitra s.r.o. so sídlom na adrese Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO 47
030 747, zapísaná v OR Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 35718/N, e-mail:
info@tice.sk, TEL: 0949 611 750
10. Tieto VOP vstupili do platnosti a účinnosti dňa 04.10.2013.