You are here:

Likvidácia spoločnosti

Zrušenie s.r.o formou likvidácie je možné iba za podmienky, že Vaša spoločnosť nemá v účtovníctve evidované žiadne záväzky. Likvidácia je pre všetkých, ktorí sa rozhodli zrušiť spoločnosť a ukončiť tak svoju podnikateľskú činnosť. Vstupom spoločnosti do likvidácie, nie ste za spoločnosť povinný platiť daňovú licenciu. Pred tým, ako sa rozhodnete zrušiť spoločnosť a vstúpiť do likvidácie, odporúčame dôkladne zanalyzovať účtovný a právny stav spoločnosti. Likvidácia s.r.o. trvá vo väčšine prípadov 6 až 8 mesiacov. Spoločnosť sa zrušuje dňom, kedy sa o tejto skutočnosti prijme uznesenie valné zhromaždenie. Ide o deň, kedy bolo takéto rozhodnutie prijaté alebo o deň, ktorý je uvedený v rozhodnutí valného zhromaždenia.

Cena za vstup spoločnosti do likvidácie je 199 eur.

Pred tým, ako sa rozhodnete vstúpiť do likvidácie, je dôležité dôkladne zanalyzovať účtovný a právny stav vašej spoločnosti. Ak spoločnosť už dlhšiu dobu nemá žiadne príjmy ani výdavky, je jej likvidácia jednoduchšia a rýchlejšia. Celý proces likvidácie v takomto prípade štandardne trvá vo väčšine prípadov 6 až 8 mesiacov.

V cene je zahrnuté:

  • Poradenstvo pred, počas aj po zápise vstupu spoločnosti do likvidácie
  • Vypracovanie všetkých potrebných dokumentov k vstupu spoločnosti do likvidácie – vy len podpíšete všetky potrebné dokumenty, pri niektorých je potrebné notárske overenie
  • Zaplatenie súdneho poplatku za zápis spoločnosti do Obchodného registra

Charakteristika likvidácie:

  • Počas likvidácie je spoločnosť povinná označovať svoj právny stav dodatkom „v likvidácií“. Počas likvidácie môže konať v mene spoločnosti jedine ustanovený likvidátor. Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti. Každá spoločnosť, ktorá vstúpi do likvidácia musí písomne oznámiť všetkým svojím veriteľom, že vstúpila do likvidácie a musí im poskytnúť možnosť prihlásiť svoje pohľadávky. Zároveň musí vstup do likvidácie oznámiť v Obchodnom vestníku (musí to byť zverejnené min. 3 mesiace) a na daňový úrad. V prípade, že spoločnosť má zamestnancov tak do 8 dní od vstupu do likvidácie musí oznámiť túto skutočnosť všetkým zdravotným poisťovniam a sociálnej poisťovni.
  • Pred vstupom do likvidácie má spoločnosť povinnosť zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku a následne zostaví ku dňu vstupu spoločnosti do likvidácie likvidačnú účtovnú súvahu (túto prevezme zvyčajne zo zostavenej mimoriadnej účtovnej závierky). Ku dňu skončenia likvidácie zostaví likvidátor účtovnú závierku (t. j. druhá účtovná závierka vykonaná odo dňa vstupu do likvidácie) a predloží ju spoločníkom alebo orgánu spoločnosti, ktorý je oprávnený rozhodovať o zrušení spoločnosti.
  • Po schválení všetkých náležitostí, ktoré sú pri likvidácii spoločnosti povinné, sa môže podať návrh na výmaz spoločnosti z obchodného registra, najneskôr do 90 dní po schválení konečných úkonov. Poslednou fázou procesu likvidácie je výmaz spoločnosti z obchodného registra, čím spoločnosť právoplatne zaniká.

Kontakt

Pondelok – Piatok:
9:00 – 16:00

Tel: +421 949 611 750
E-mail: info@tice.sk

Kancelária:

TICE s.r.o.
Mostná 13, 949 01, Nitra
bývalá Ferenitka,
1. poschodie,
hlavná budova

Fakturačné údaje:

TICE s.r.o.
Mostná 13, 949 01 Nitra

IČO: 46 196 081
DIČ: 2023278037
Reg.: OS Nitra Vložka č. 35730/N